BITECABlog: Novetats de BITECA / Novedades de BITECA

Durant els darrers mesos entre altres materials hem introduït a BITECA les novetats següents:

1.- Informacions procedents de catàlegs on-line, com ara manus-online (Manus-online. Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane (2007-), on es van publicant descripcions de manuscrits italians, força acurades, les quals  ens ha proporcionat informació sobre manuscrits que, o bé no hi eren a BITECA (cas de Napoli: Nazionale XXII.158, amb textos traduïts per Antoni Canals, manid 5103), o bé hi havia dubtes sobre la ubicació actual (com la còpia de les Cròniques de Sicília que fou dels hereus de J. M. Rojas i que ara es troba a Roma, Biblioteca Nazionale, Fondo Vittorio Emmanuele, 1183, manid 1168). Quan vam treballar a Roma per darrer cop no ens va ser possible consultar aquest manuscrit, de manera que gràcies a la feina dels bibliotecaris italians hem pogut incorporar ara una bona descripció del manuscrit i confirmar que el manuscrit que al s. XIX es trobava a Alacant és el mateix que ara es custodia a Roma).

2.-  Cartes que ens han adreçat investigadors com John Dagenais, qui al desembre de 2013 ens comunicà l’existència d’un fragment del Llibre de bons amonestaments d’Anselm Turmeda a l’Arxiu de la Corona d’Aragó de Barcelona, Ms. Ripoll, 146 (manid 5100), la reproducció del qual es pot trobar a PARES.

3.- Publicacions recents que anuncien descobertes molt interessants, com ara els fragments bíblics trobats per Jaume Riera i Sans i Pere Casanellas. Riera acaba de publicar un interessant article sobre el destí de les Bíblies en català segrestades per la Inquisició (bibid 7213) on fa esment d’alguns fragments trobats a diferents relligadures de l’Archivo Histórico Nacional a Madrid, anunciant-ne la futura publicació de l’edició i estudi (a càrrec del mateix Jaume Riera o de Pere Casanellas). Un d’aquests fragments ens és accessible a través de la reproducció fotogràfica que es troba a PARES (manid 5106), que hem inclòs, precisant que es tracta d’un text en curs d’estudi.

 

Vicenç Beltran
Gemma Avenoza
Lourdes Soriano

****

Durante los últimos meses, entre otros materiales, hemos introducido en BITECA las siguientes novedades:

1.- Algunas informaciones procedentes de catálogos on-line, tales como manus-online (Manus-online. Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane (2007–), donde se publican detalladas descripciones de manuscritos italianos, las cuales nos ha proporcionado información sobre manuscritos que, o bien no estaban a BITECA (caso de Napoli: Nazionale XXII.158, con textos traducidos por Antoni Canals, manid 5103), o bien había dudas sobre su actual ubicación (como la copia de las Cròniques de Sicília que fue de los herederos de J. M. Rojas y que ahora se encuentra en Roma, Biblioteca Nazionale, Fondo Vittorio Emmanuele, 1183, manid 1168). Cuando trabajamos en Roma por última vez no nos fue posible consultar este manuscrito, por lo que gracias al trabajo de los bibliotecarios italianos hemos podido incorporar ahora una buena descripción del manuscrito y confirmar que el se trata del mismo manuscrito que en el s. XIX se encontraba en Alicante).

2.- Cartas que nos han dirigido investigadores como John Dagenais, quien, en una carta de diciembre de 2013 nos comunicó la existencia de un fragmento del Llibre de bons amonestaments de Anselm Turmeda en el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, ms. Ripoll, 146 (manid 5100), cuya reproducción se puede encontrar en PARES.

3.- Publicaciones recientes que anuncian descubrimientos muy interesantes, como los fragmentos bíblicos encontrados por Jaume Riera i Sans y Pere Casanellas. Riera  acaba de publicar un interesante artículo sobre el destino de las Biblias en catalán secuestradas por la Inquisición (bibid 7213) donde hace mención de algunos fragmentos encontrados en diferentes encuadernaciones del Archivo Histórico Nacional en Madrid, anunciando la futura publicación de su edición y estudio (a cargo el mismo Jaume Riera o de Pere Casanellas). Uno de estos fragmentos es accesible a través de la reproducción fotográfica que se encuentra a PARES (manid 5106), que hemos incluido, precisando que se trata de un texto en curso de estudio.

Vicenç Beltran
Gemma Avenoza
Lourdes Soriano